Všeobecné Obchodní Podmínky

§ 1 Platnost podmínek

 1. Tyto podmínky neplatí pro spotřebitele definované § 13 Občanského Zákoníku [BGB].
 2. Naše dodávky, služby a nabídky jsou poskytovány výhradně na základě těchto Obchodních Podmínek. Před uzavřením smlouvy jsme informováním o jejich obsahu zmínili platnost našich Všeobecných Obchodních Podmínek. Tyto jsou považovány za odsouhlasené nejpozději po přijetí zboží nebo služeb.
 3. Neuznáváme jakékoli pravidla a podmínky kupujícího, které jsou v konfliktu, nebo se odchylují od našich pravidel a podmínek, pokud námi není takové použití písemně odsouhlaseno. Naše Obchodní Podmínky platí také v případě, kdy provedeme dodávku kupujícímu bez přiložení jakýchkoliv podmínek při vědomí toho, že podmínky kupujícího jsou v rozporu, nebo se odchylují od našich Obchodních Podmínek.

§ 2 Nabídka a uzavření smlouvy

 1. Naše nabídky podléhají potvrzení a jsou nezávazné. Prohlášení o přijetí a všechny objednávky vyžadují pro nabytí právní účinnosti naše písemné potvrzení.
 2. Naši prodejní spolupracovníci nejsou oprávněni provádět doplňkové dohody, nebo poskytovat verbální záruky, které překračují obsah písemné smlouvy.
 3. Technické informace, např. rozměry, hmotnosti a údaje o výkonu, výkresy a obrázky jsou definitivní pouze v rozsahu běžných technických tolerancí, pokud nejsou výslovně písemně dohodnuty a potvrzeny jako závazné.

§ 3 Ceny a přijetí

 1. Pokud není specifikováno jinak, jsou ceny uvedené v našich nabídkách závazné po dobu 30 dní od vystavení nabídky. Ceny uvedené v našem potvrzení objednávky jsou konečné. Dodatečné dodávky a služby jsou fakturovány odděleně.
 2. Zákonná DPH (VAT) není v našich cenách zahrnuta; na faktuře je uvedena odděleně ve výši zákonné sazby platné v den vystavení faktury.
 3. Pokud není dohodnuto jinak, jsou uvedené ceny ex works (ze závodu) Gelsenkirchen.
 4. Výrobní omezení mohou vyústit v nadměrnou produkci až o 10% což musí zákazník akceptovat.

§ 4 Dodací lhůta, okamžik plnění

 1. Konečné termíny dodávek, nebo data jsou považovány za dohodnuté přibližně. Pevné garantované lhůty vyžadují naše výslovné písemné potvrzení.
 2. Vyšší moc, nebo přerušení provozu které se přihodí prodejci, nebo jeho dodavatelům a které dočasně zabrání prodejci bez jeho zavinění v dodání předmětu nákupu v dohodnutém termínu, nebo lhůtě upravují smluvně dohodnuté lhůty, nebo termíny o dobu trvání závady zaviněné takovými okolnostmi. Pokud takové narušení vede k odložení plnění o více než dva měsíce, může kupující odstoupit od smlouvy. Ostatní práva na odstoupení od smlouvy zůstávají nedotčena. Nezodpovídáme za zdržení dodávky, nebo plnění za která nejsme zodpovědní. Smlouva je předmětem správného a včasného dodání našich přidružených dodavatelů. V případě, kdy není dodávka nebo služba možná z důvodu, že náš přidružený dodavatel nesplnil své povinnosti vyplývající z dodávky, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy. Při bezodkladném informování kupujícího se můžeme odkázat pouze na specifikované okolnosti.
 3. Pokud je zdržení v dodávce zaviněno hrubou nedbalostí, úmyslným porušením smlouvy, nebo úmyslným porušením významné smluvní povinnosti, jsme za to zodpovědní v souladu se zákonnými ustanoveními. Tato odpovědnost je nicméně omezena na předvídatelné a typicky se vyskytující škody, s výjimkou úmyslného porušení smlouvy.
 4. V případě zdržení v dodávce, je odpovědnost rovněž omezena na pevně stanovenou sumu kompenzace za prodlení ve výši 0.5% hodnoty dodaného zboží za každý celý týden zdržení, nicméně maximálně do výše 5% dodací hodnoty dodávky a služeb ovlivněných zpožděním. Vyšší nároky jsou vyloučeny, pokud není zdržení zaviněno nejméně hrubou nedbalostí, rovněž platí § 9.
 5. Kdykoli jsme oprávněni provést částečné dodávky.

§ 5 Předání rizik

 1. Pokud není v potvrzení objednávky stanoveno jinak, jsou dohodnuty dodávky za závodu (ex works).
 2. Rizika přechází na kupujícího jakmile byla zásilka předána osobě zajišťující přepravu, nebo opustila náš sklad za účelem odeslání. Pokud není odeslání možné z důvodů, za které nejsme zodpovědní, přechází rizika na kupujícího v momentě, kdy je informován o skutečnosti, že zásilka je připravena k odeslání.

§ 6 Odpovědnost za vady

 1. Práva kupujícího s ohledem na vady podléhají skutečnosti, že kupující řádně splnil své povinnosti stanovené v § 377 Obchodního Zákoníku [HGB] o kontrole dodávky a stížnosti na závady. Stížnost týkající se vady zboží nám musí být písemně podána nejpozději do 2 týdnů po dodávce. Tento termín platí rovněž pro skryté vady, ledaže by takové vady nebyly rozpoznatelné rozumným přezkoumáním.
 2. Pokud je námi dodaný předmět vadný, platí přednostní právo na odstranění závady, jak je definováno v § 439 Část 1 Občanského Zákoníku [BGB] , nicméně pod podmínkou, že my volíme způsob, jak je závada odstraněna. Kupující může odmítnout druh námi zvoleného následného plnění na odstranění závady, pokud není toto plnění rozumné a přiměřené. Naše práva vyplývající z § 439 Část 3 Občanského Zákoníku [BGB] zůstávají nedotčena.
 3. Pokud zvolíme odstranění závady, můžeme požadovat aby
  a) byly vadné předměty na naše náklady poslány k nám na opravu a následně vráceny na místo plnění
  nebo
  b) měl kupující vadné předměty připravené na inspekci a pokud je to nezbytné na opravu námi, nebo námi schválenou třetí stranou. Odstranění vady není považováno za selhání, dokud není druhý pokus o odstranění závady neúspěšný.
 4. Pokud musí prodávající z důvodů zákonných ustanovení v souladu s těmito podmínkami zaplatit kompenzaci za škody, které byly zaviněny mírným zanedbáním, je odpovědnost prodávajícího omezena: Odpovědnost existuje pouze v případě, kdy byly porušeny významné smluvní povinnosti a je omezena na typicky předvídatelné škody po uzavření smlouvy. Toto omezení neplatí pro újmy na životě, těle a zdraví. Pokud je škoda krytá pojištěním kupujícího na příslušnou škodní událost (kromě pojištění pevných dávek), je prodávající zodpovědný pouze za ztráty kupujícího s tímto spojené, např. vyšší pojistné, nebo úrokové ztráty dokud není pojistné vyplaceno pojišťovnou. Za škodu způsobenou mírným zanedbáním v důsledku vady předmětu nákupu se nepředpokládá žádná zodpovědnost. Nezávisle na zavinění prodejce, jakákoli odpovědnost prodejce v případě podvodného zatajení vady, převzetí záruky, nebo rizika nákupu a v souladu se Zákonem o Odpovědnosti za Výrobek [Produkthaftungsgesetz] zůstává nedotčena. Odpovědnost za zdržení v dodávce je jednoznačně upravena v § 4. Je vyloučena osobní odpovědnost zákonných zástupců, zmocněnců a zaměstnanců prodejce za škody způsobené mírným zanedbáním.
 5. Kromě naší odpovědnosti za úmyslné jednání, je promlčecí lhůta pro nároky za vadu výrobku jeden rok. Lhůta začíná běžet okamžikem dodání (datum dodávky).
 6. Naše výrobky jsou vystaveny opotřebení, které může v závislosti na jejich použití vést rovněž ke zhoršení jejich funkce v rámci lhůty jednoho roku uvedené v Odstavci 5 výše. Takové zhoršení z důvodu opotřebení proto neopravňuje žádný nárok vůči nám založený na vadě, ani pokud se toto přihodí do jednoho roku od dodání.
 7. Promlčecí lhůta v souladu s §§ 478, 479 Občanského Zákoníku [BGB] není ovlivněna Částí 5).
 8. Nároky založené na vadách nejsou přenosné.

§ 7 Společná a nerozdílná odpovědnost

 1. Jakékoli odpovědnost za kompenzaci škody překračující § 6 je vyloučena bez ohledu na právní povahu vzneseného nároku. Toto platí zejména pro požadavky na kompenzaci založené na předsmluvní odpovědnosti, z důvodu jakéhokoli dalšího porušení povinnosti, nebo z důvodu nároků na odškodnění za škody na majetku v souladu s § 823 Občanského Zákoníku [BGB].
 2. Odpovědnost za zaviněnou újmu na životě, těle nebo zdraví zůstává nedotčena. Toto rovněž platí pro odpovědnost za úmyslné jednání, nebo hrubou nedbalost a závaznou odpovědnost podle Zákona o Odpovědnosti za Výrobek [Produkthaftungsgesetz].

§ 8 Zachování vlastnictví

 1. Dokud nejsou všechny nároky vyřízeny (včetně všech splatných částek na běžných účtech), na které máme nyní, nebo v budoucnosti vůči kupujícímu nárok z jakéhokoli zákonného důvodu, budou nám uděleny následující cenné papíry, které uvolníme na požádání dle našeho rozhodnutí, ale pouze v případě, že jejich hodnota trvale převyšuje pohledávky o více než 20%.
 2. Zboží zůstává v našem vlastnictví. Zpracování, nebo transformace vždy probíhá v našem zastoupení jako výrobce, aniž by z toho pro nás vyplývala nějaké povinnost. Když naše (spolu-)vlastnictví skončí z důvodu neoddělitelné kombinace s jiným předmětem, je předem dohodnuto, že přiměřený hodnota (spolu-)vlastnictví kupujícího s ohledem na kombinovaný předmět (fakturační hodnota) je převedena na nás. Kupující nám uděluje toto (spolu-)vlastnictví bezplatně. Zboží u kterého máme nárok na (spolu-)vlastnictví je dále označováno jako zadržené zboží.
 3. Kupující je oprávněn zpracovat a prodat zadržené zboží běžným způsobem, pokud není v prodlení. Přílohy, nebo přiřazení cenných papírů není povoleno. Z bezpečnostních důvodů nám kupující přidělí v plné výši předem pohledávky vyplývající z dalšího prodeje, nebo jakéhokoli dalšího zákonného důvodu (pojištění, odškodnění) s ohledem na zadržené zboží (včetně všech splatných zůstatků na základě běžného účtu). My jej odvolatelně opravňujeme k výběru nám přidělených pohledávek pro náš účet. Toto oprávnění k výběru může být zrušeno pouze tehdy, pokud kupující řádně neplní své platební povinnosti.
 4. V případě intervence třetí strany s ohledem na zadržené zboží, poukáže kupující na naše vlastnictví a neprodleně nás upozorní.
 5. Pokud kupující jedná v rozporu se smlouvou – zejména když je v prodlení s platbou – jsme oprávnění odebrat zpět zadržené zboží, nebo pokud je to nezbytné požadovat přidělení restitučních nároků kupujícího vůči třetím stranám. Odebrání, nebo zadržení zboží námi nepředstavuje odstoupení od smlouvy.

§ 9 Platba

 1. Pokud není dohodnuto jinak, jsou naše faktury splatné 30 dnů pro datu vystavení faktury. Udělujeme slevu 2% na faktury zaplacené do 10 dnů ode dne vystavení faktury.
 2. Jsme oprávněni navzdory odlišným podmínkám kupujícího nejdříve na řádné zaplacení jeho starších dluhů. Pokud náklady a úroky již narostly, jsme oprávněni nejdříve na řádnou úhradu nákladů, poté úroků a nakonec hlavního zboží a služeb.
 3. Platba není považována za provedenou, dokud nám není částka k dispozici. V případě šeků, není platba považována za provedenou, dokud není šek proplacen.
 4. Pokud je kupující v prodlení, jsme oprávněni od počátku prodlení účtovat úrok ve výši 8 procentních bodů nad základní úrokovou sazbu (§ 247 Občanského Zákoníku [BGB]). Prodávající je oprávněn uplatnit vyšší úrokovou sazbu. Kupující má možnost poskytnout důkazy o tom, že byla způsobena menší škoda.
 5. Pokud kupující nesplní své platební povinnosti a pokud si budeme vědomi okolností, které poškozují úvěruschopnost kupujícího, jsme oprávněni urychlit splácení zbývajícího dluhu, a to i pokud jsme akceptovali šeky. V tomto případě jsme oprávněni požadovat zálohovou platbu předem, nebo zajištění.
 6. Kupující je oprávněn uplatnit své protinároky pouze tehdy, pokud byly potvrzeny soudem jako konečné a neodvolatelné, nebo nejsou rozporovány. Navíc je oprávněn uplatnit své protinávrhy na zadržení, pouze pokud jsou založeny na stejném smluvním vztahu.

§ 10 Platné právo, jurisdikce

 1. Pro tyto Všeobecné Obchodní Podmínky a celkové právní vztahy mezi kupujícím a námi platí právo Německé Spolkové Republiky.
 2. Pokud je kupující obchodník, jak je definováno v Obchodním Zákoníku [HGB], veřejnoprávní právnickou osobou, nebo zvláštním veřejnoprávním fondem, jsou pro všechny spory vyplývající přímo, nebo nepřímo ze smluvního vztahu výlučně příslušné soudy v Gelsenkirchenu.