Wartości ciśnienia

Procedury pomiarowe nad i podciśnienia węży termoplastycznych różnią się w poszczególnych krajach i w przypadku różnych producentów. Dla tej kategorii produktów brak jednolitego standardu ISO oraz nie można dla materiałów termoplastycznych zastosować generalnej regulacji dla węży gumowych, że ciśnienie robocze powinno wynosić 1/3 ciśnienia rozrywającego.

Liczni producenci nie wymieniają zastosowanej metody badania, ani też nie objaśniają, jak należy rozumieć podane wartości nad i podciśnienia. Dlatego użytkownikowi jest bardzo trudno względnie częściowo niemożliwe porównanie ze sobą danych katalogowych różnych dostawców.

Od roku 2016 obowiązuje w Niemczech norma DIN 26057 określająca wymogi dla pomiarów „Węży spiralnych wyprodukowanych z termoplastycznego poliuretanu (TPU) ze wzmocnieniem z drutu stalowego, przeznaczone do przesyłu granulatów i proszków.

Firma NORRES podaje dla węży typu AIRDUC® oraz PROTAPE® wartości nad i podciśnienia zgodnie z niemiecką normą DIN 26075. Dodatkowo NORRES podaje w niektórych przypadkach w analogiczny sposób, jak to czynią inni producenci, zawarte w nawiasach wartości ciśnienia oznaczające nadciśnienie w przypadku krótkotrwałego obciążenia przy 25% oraz 50% wydłużeniu, jak również wartości podciśnienia dla węży o długości ok. 1 m, osiowo zamocowanych, bliskich stanu zapadania się ścianek.

Pomiar oporu ciśnieniowego zgodnie z normą ISO 1402 oraz niemiecką normą DIN 26057:

  • Urządzenie kontrolno-pomiarowe: generator ciśnienia wytwarzający ciśnienie przepływającego medium o wartości przynajmniej 6 barów. Próbka węża, której swobodna długość pomiędzy króćcami węża / armaturami wynosi 1.000 mm.
  • Kondycjonowanie: Niniejsze badanie wolno przeprowadzić najwcześniej 24 h po przygotowaniu węża o danej długości. Próbki muszą być kondycjonowane przynajmniej przez trzy godziny w temperaturze pokojowej (otoczenia) przed rozpoczęciem badania.
  • Realizacja badania: Przedmiotowe próbki są mocowane w urządzeniu kontrolno-pomiarowym, przy czym końce węża są nasuwane na króćce i mocowane za pomocą odpowiednich opasek węży, w sposób nieuszkadzający badany wąż. Za pomocą opasek węży, próbka musi być stabilnie mechanicznie i szczelnie zamocowana na króćcu. Swobodna długość węża pomiędzy króćcami musi wynosić 1.000 mm. Próbka znajdująca się w urządzeniu kontrolno-pomiarowym musi być ułożona maksymalnie prosto. Temperatura w trakcie przeprowadzania próby musi odpowiadać temperaturze pokojowej (otoczenia). Za wartość odporności ciśnieniowej uważa się ciśnienie utrzymujące się niezmiennie przez jedną minutę, przy którym wydłużenie węża nie przekracza 10%. Należy podać odpowiednie wartości odporności ciśnieniowej. Wymóg badania określony na maksymalnie 10% wydłużenia może prowadzić do tego, że dla węży typu 1 nie będą mogły zostać wyznaczone żadne wartości wskutek uwarunkowań konstrukcyjnych węży.
  • Wyniki badania: Wynikiem badania jest pomierzone nadciśnienie w barach przy wydłużeniu węża równym 10%. Dodatkowo podajemy niekiedy w nawiasach wartości ciśnienia dla krótkotrwałych obciążeń z 25 do 50% wydłużeniem węża, analogicznie jak to czynią inni producenci; odradzamy jednak stosowanie tych produktów w takich warunkach.

Pomiar oporu podciśnieniowego zgodnie z niemiecką normą DIN 26057:

  • Urządzenie kontrolno-pomiarowe: pompa podciśnieniowa dla powietrza będącego tutaj medium kontrolnym, za pomocą której uzyskane zostanie ciśnienie bezwzględne wynoszące 0,2 bara (podciśnienie o wartości 0,8 bara) przy równomiernym wytwarzaniu i rozkładzie podciśnienia; próbka węża, której swobodna długość pomiędzy króćcami mocowania węża wynosi 1.000 mm.
  • Kondycjonowanie: Niniejsze badanie wolno przeprowadzić najwcześniej 24 h po przygotowaniu węża o danej długości. Próbki muszą być kondycjonowane przynajmniej przez trzy godziny w temperaturze pokojowej przed rozpoczęciem badania.
  • Realizacja badania: Przedmiotowe próbki są mocowane w urządzeniu kontrolno-pomiarowym, przy czym końce węża są nasuwane na króćce i mocowane za pomocą odpowiednich opasek węży, w sposób nieuszkadzający badany wąż.
    Próbka znajdująca się w urządzeniu kontrolno-pomiarowym musi być ułożona maksymalnie prosto. Średnica zewnętrzna króćców zastosowanych do nałożenia próbek węży w trakcie badania (tj. króćców pomiarowych) odpowiada średnicy wewnętrznej próbki i jest tak wykonany, aby medium kontrolne podczas realizacji badania nie wydostawało się w tym miejscu. Jeden króciec pomiarowy jest sztywno połączony z urządzeniem kontrolno-pomiarowym oraz nie jest obrotowy. Drugi króciec pomiarowy jest ułożyskowany obrotowo; tym samym obrót próbki podczas badania jest możliwy. Sanie są ułożyskowane bez oporów mechanicznych, tym samym zmiana długości próbki w trakcie badania jest możliwa. Za wartość odporności na podciśnienie uważa się ciśnienie utrzymujące się niezmiennie przez jedną minutę, przy którym skrócenie węża nie przekracza 10%. Należy podać odpowiednie wartości wytrzymałości na podciśnienie. Wymóg badania określony na maksymalnie 10% skrócenia próbki węża może prowadzić do tego, że dla węży typu 1 nie będą mogły zostać wyznaczone żadne wartości wskutek uwarunkowań konstrukcyjnych.
  • Wyniki badania: wynikiem badania jest pomierzone podciśnienie w barach przy skróceniu węża równym 10%. Dodatkowo informujemy niekiedy – podając w nawiasach – o wartościach ciśnienia dla krótkotrwałych obciążeń z 25 do 50% wydłużeniem węża, analogicznie jak o czynią inni producenci; odradzamy jednak stosowanie tych produktów w takich warunkach. Ze względów konstrukcyjnych w przypadku niektórych węży typu PROTAPE® o grubości ścianek od 0,4 do 0,6 mm nie może zostać pomierzone 10% skrócenie węży i w tych przypadkach podajemy zalecane graniczne wartości eksploatacyjne (robocze).

Czy masz pytania dotyczące wartości ciśnienia i związanych z tym pomiarów? Zespół NORRES chętnie Ci pomoże!

 

Zastrzega się zmiany techniczne.