Ogólne Warunki Handlowe

Stosowane Przez – NORRES Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe znajdują zastosowanie od dnia 01.10.2017 roku.

Definicje

Ilekroć niniejsze Ogólne Warunki Handlowe zawierają poniżej wskazane pojęcia należy im przypisać następujące znaczenie:

 1. OWH – niniejsze Ogólne Warunki Handlowe,
 2. Umowa – umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym,
 3. Sprzedający – Norres Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Sady,
 4. Kupujący – strona, z którą Sprzedający zawarł Umowę,
 5. Strony – Sprzedający i Kupujący,
 6. Towar lub Towary – produkt lub produkty stanowiącej przedmiot Umowy,
 7. Cena – cena netto, za jaką Kupujący kupuje Towar od Sprzedającego, uwidoczniona na fakturze wystawionej przez Sprzedającego na rzecz Kupującego z tytułu sprzedaży Towaru,
 8. Cennik Towarów – lista Towarów oferowanych przez Sprzedającego, zawierająca Ceny zakupu poszczególnych Towarów, Sprzedający jest uprawniony do zmian Cennika Towarów uprzednio informując o tym Kupującego,
 9. Siła wyższa – okoliczności spowodowane siłami zewnętrznymi w stosunku do Sprzedającego, których wystąpienia nie można było przewidzieć ani im zapobiec w chwili zawarcia Umowy oraz których skutków nie można było uniknąć, a które uniemożliwiają wykonanie zobowiązania,
 10. Potwierdzenie Wydania – list przewozowy wystawiany przez Sprzedającego odrębnie do każdego zamówienia, służący do wydania Towarów przewoźnikowi i potwierdzenia odbioru Towarów przez Kupującego,
 11. Odstąpienie – oświadczenie woli, w wyniku złożenia którego Umowa sprzedaży Towaru zawarta w wyniku złożenia zamówienia przez Kupującego na Towar ulega rozwiązaniu z mocą wsteczną i uważana jest za niezawartą.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. OWH nie znajdują zastosowania w sprzedaży z udziałem konsumentów w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”), jak również nie znajdują zastosowania w sprzedaży z udziałem osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 2. OWH stanowią integralną część ofert lub Umów sprzedaży Towarów. Zmiana lub wyłączenie poszczególnych postanowień OWH nastąpić może wyłącznie za uprzednią zgodą Sprzedającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W przypadku rozbieżności postanowień niniejszych OWH z treścią umowy zawartej z Kupującym, w pierwszej kolejności zastosowanie znajdują postanowienia niniejszych OWH. Postanowienia zawartej między Sprzedającym, a Kupującym umowy znajdują zastosowanie, o ile nie są sprzeczne lub niezgodne z niniejszymi OWH. Postanowienia zawartej między Sprzedającym, a Kupującym umowy, sprzeczne lub niezgodne z OWU, znajdą zastosowanie tylko w przypadku uprzedniej zgody Sprzedającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 2. Oferta i zawarcie Umowy

 1. O ile Strony nie ustaliły inaczej, oferta wiąże Sprzedającego w ciągu 30 dni od jej złożenia Kupującemu o ile zostanie przyjęta przez Kupującego bez zastrzeżeń. W przypadku wprowadzenia przez Kupującego jakichkolwiek zmian do oferty Sprzedającego, takie oświadczenie poczytuje się jako nową ofertę ze strony Kupującego. Zawarcie Umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego zamówienia i jego potwierdzenie przez Sprzedającego w formie pisemnej lub w innej formie komunikacji przyjętej między stronami umowy.
 2. Pracownicy działu sprzedaży Sprzedającego nie są upoważnieni do dokonywania ustnych ustaleń dodatkowych lub przekazywania ustnych zapewnień, wykraczających poza pisemną Umowę. W razie wątpliwości ustne ustalenia lub zapewnienia pracowników działu sprzedaży Sprzedającego nie wywierają skutków prawnych względem Sprzedającego.
 3. Dane techniczne Towarów, w szczególności wymiary, wagi i parametry oraz rysunki i ilustracje podlegają typowym zakresom tolerancji technicznych. Indywidualne uzgodnienia Stron w zakresie ostatecznego wymiarowania Towarów wymagają uzgodnienia i potwierdzenia przez Sprzedającego w formie pisemnej.

§ 3. Cena

 1. Podstawą ustalenia Ceny jest Cennik Towarów, obowiązujący w dniu potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia. Wiążąca jest Cena wskazana przez Sprzedającego w potwierdzeniu zamówienia. O ile Strony nie ustaliły inaczej, Kupujący ponosi koszty związane z dostawą Towarów oraz usługami dodatkowymi związanymi z realizacją zamówienia przez Sprzedającego, w tym kosztów, o których mowa w § 3 ust. 4 OWH.
 2. Ceny wskazane w potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego są wyrażone w kwotach netto. Do ceny netto zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług (VAT) obliczony według stawki obowiązującej w dniu zawarcia Umowy.
 3. Ceny obowiązują na warunkach loco magazyn Sprzedającego w miejscowości Sady koło Poznania, gmina Tarnowo Podgórne (Polska).
 4. Sprzedający zastrzega, zaś Kupujący wraz ze złożeniem zamówienia wyraża zgodę na odbiór oraz zapłatę ceny co do nadprodukowanych Towarów, w wysokości nie większej niż 10 % (dziesięć procent) całości zamówienia.
 5. Integralną część niniejszych OWH stanowi Cennik Towarów. Obowiązują ceny podane w potwierdzeniu zamówienia.

§ 4. Termin realizacji zamówienia oraz odpowiedzialność Sprzedającego za zwłokę

 1. Termin realizacji zamówienia, w tym dostawy Towarów, wskazany w potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego ma charakter wyłącznie orientacyjny. Termin realizacji zamówienia będzie wiążący dla Sprzedającego o ile, na wyraźne żądanie Kupującego, zostanie potwierdzony przez Sprzedającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W przypadku niezależnego od Sprzedającego opóźnienia w realizacji Umowy spowodowanego, w szczególności działaniem Siły wyższej, termin realizacji zamówienia zostaje przedłużony o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej Sprzedającemu terminową realizację zamówienia. Jeżeli zdarzenia powodujące opóźnienie prowadzą do przesunięcia terminu realizacji zamówienia o okres dłuższy niż dwa miesiące, Kupujący jest uprawniony do Odstąpienia od Umowy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Umowy powstałe z przyczyn od niego niezależnych, na które nie miał wpływu.
 3. Sprzedający zastrzega, zaś Kupujący wraz ze złożeniem zamówienia potwierdza, że termin realizacji zamówienia uzależniony jest od terminu i sposobu jego wykonania przez podmioty powiązane ze Sprzedającym, w tym w szczególności dostawcę. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane na skutek wystąpienia okoliczności związanych z podmiotami powiązanymi ze Sprzedającym, za które Sprzedający odpowiedzialności nie ponosi, Sprzedający jest uprawniony do Odstąpienia od Umowy. Sprzedający ma prawo do Odstąpienia od Umowy w związku z wystąpieniem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, o których mowa w niniejszym punkcie, o ile niezwłocznie po ich wystąpieniu, poinformuje o nich Kupującego.
 4. Odpowiedzialność Sprzedającego za zwłokę w realizacji zamówienia jest ograniczona do zryczałtowanego odszkodowania w wysokości 0,5 % (pięć dziesiątych procent) wartości zamówienia, obliczonej według cen netto wartości zamówionego Towaru wskazanego w potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego, za każdy zakończony tydzień zwłoki, nie więcej jednak niż do wysokości 5 % (pięć procent) wartości zamówionego Towaru. Kupujący nie ma prawa występować do Sprzedającego z roszczeniami o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Sprzedającego wykraczającymi poza zakres odpowiedzialności, o którym mowa w niniejszym punkcie, chyba że szkoda została wyrządzona przez Sprzedającego umyślnie.
  Roszczenia wykraczające ponad odpowiedzialność odszkodowawczą określoną w § 4 ust. 5 OWH są wykluczone. ( w pozostałych przypadkach obowiązuje §9)
 5. W przypadku, gdy zwłoka w realizacji zamówienia wynika z rażącego niedbalstwa lub umyślnego naruszenia postanowień Umowy przez Sprzedającego, Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną takim działaniem lub zaniechaniem. Odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest do normalnych następstw działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
 6. Sprzedający ma prawo do realizacji dostaw częściowych.

§ 5. Warunki wydania Towaru

 1. O ile Strony nie uzgodniły inaczej, miejscem wydania Towaru jest magazyn Sprzedającego w miejscowości Sady koło Poznania, gmina Tarnowo Podgórne (Polska).
 2. Sprzedający wolny jest od odpowiedzialności za utratę, ubytek, zmianę lub uszkodzenie Towaru od momentu wydania Towaru, potwierdzonego za pomocą wystawionego Potwierdzenia Wydania albo w przypadku, gdy wydanie Towaru nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, od momentu poinformowania Kupującego o gotowości do wydania Towaru.

§ 6. Odpowiedzialność za wady Towaru

 1. Kupujący może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Towaru pod warunkiem, iż zbada Towar w czasie i w sposób uzasadniony i przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i niezwłocznie po wydaniu towaru zawiadomi pisemnie Sprzedającego o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada Towaru wyjdzie na jaw dopiero później - jeżeli zawiadomi Sprzedającego niezwłocznie po jej wykryciu, zgodnie z art. 563 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2. Jeżeli Towar będzie miał wady, Kupującemu przysługuje w pierwszej kolejności roszczenie o usunięcie wady fizycznej Towaru, z zastrzeżeniem, że wyboru sposobu usunięcia wady dokonuje Sprzedający. W przypadku natomiast, gdyby Sprzedający nie usunął wady towaru lub nie wymienił wadliwego towaru na nowy w dalszej kolejności Kupującemu przysługuje możliwość złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku wyboru uprawnienia do usunięcia wad Towaru, Kupujący jest zobowiązany:
  a) dostarczyć wadliwy Towar celem usunięcia wad, na koszt Sprzedającego, do miejsca uzgodnionego i potwierdzonego w formie pisemnej ze Sprzedającym. W przypadku braku ustalenia takiego miejsca, za miejsce dostarczenia wadliwego towaru poczytuje się siedzibę Sprzedającego. Sprzedający jest obowiązany, po wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi, do dostarczenia Kupującemu Towaru na swój koszt, lub
  b) przygotować wadliwy Towar do oględzin do miejsca siedziby Sprzedającego, a w razie konieczności także do usunięcia wad przez Sprzedającego lub wyznaczoną przez Sprzedającego osobę trzecią. W razie wątpliwości należy przyjąć, że usunięcie wad jest zakończone niepowodzeniem, dopiero wtedy, gdy druga próba ich usunięcia nie powiedzie się.
 4. Jeżeli Sprzedający, stosownie do postanowień ustawowych, zmodyfikowanych odpowiednio w niniejszych OWH, ponosi odpowiedzialność za szkodę z tytułu wad Towaru, wyrządzoną wskutek rażącego niedbalstwa lub w wyniku celowego działania , jego odpowiedzialność jest ograniczona do normalnych następstw działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W przypadku, gdy szkoda zostanie naprawiona w drodze wypłaty odszkodowania z tytułu zawartej przez Kupującego umowy ubezpieczenia, odpowiedzialność Sprzedającego jest ograniczona do szkód poniesionych przez Kupującego w związku z dochodzeniem tego odszkodowania (np. koszty zwiększenia składki ubezpieczeniowej). Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z niewykonania Umowy, wyrządzoną wskutek zwykłego niedbalstwa. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego nie dotyczą przypadków, gdy Sprzedający wadę podstępnie zataił, a także przypadków indywidualnie uzgodnionych w porozumieniu zawartym pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. albo dotyczyło to innej oddzielne zasady uzgodnienia gwarancyjnego albo porozumienia, względnie ryzyka zamówienia. Zasady odpowiedzialności w przypadku opóźnienia dostawy zostały ostatecznie uregulowane w § 4 OWH. Odpowiedzialność osobista lub majątkowa pracowników Sprzedającego, pozostałych członków pracy, prawnych przedstawicieli albo pracowników pomocniczych jest wyłączona.
 5. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru wygasają po upływie roku od dnia wydania Towaru, z wyłączeniem przypadku, gdy Sprzedający wadę podstępnie zataił.

§ 7. Zasady odpowiedzialności

 1. Niniejsze OWH określają zasady odpowiedzialności Sprzedającego w sposób wyczerpujący. Wszelkie inne zasady odpowiedzialności, w szczególności w zakresie odpowiedzialności kontraktowej lub deliktowej, nie odnoszą skutków prawnych względem Sprzedającego, z wyłączeniem szkód na osobie wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Sprzedającego, a także szkód wyrządzonych przez produkt niebezpieczny.

§ 8. Zastrzeżenie własności Towaru

 1. Jeżeli Kupujący dopuścił się zwłoki z zapłatą Ceny za dostarczoną część Towaru (włącznie z wszelkimi wymaganiami dotyczącymi należności w ramach salda z bieżącego rachunku bankowego), a wartość zadłużenia przekroczy 20 % Ceny, Sprzedający ma prawo wyznaczyć Kupującemu odpowiedni termin do zapłaty, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może powstrzymać się z dostarczeniem dalszych części Towaru.
 2. Sprzedający zastrzega sobie własność Towaru aż do momentu uiszczenia całości Ceny przez Kupującego. Zastrzeżenie własności Towaru przez Sprzedającego oznacza, że przeniesienie własności Towaru nastąpiło pod warunkiem zawieszającym („Towar zastrzeżony“). Jeżeli Towar zastrzeżony zostaje Kupującemu wydany, zastrzeżenie własności powinno być stwierdzone pismem. Jest ono skuteczne względem wierzycieli Kupującego, jeżeli pismo ma datę pewną.
 3. W przypadku, gdy Towar zostanie Kupującemu wydany, Kupujący jest uprawniony tylko do posiadania i korzystania z Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem. Kupujący nie jest uprawniony do rozporządzania Towarem. Ustanowienie przez Kupującego zastawu oraz innych zabezpieczeń na Towarze zastrzeżonym jest bezskuteczne względem Sprzedającego. Wszelkie należności przysługujące Kupującemu w zamian za Towar zastrzeżony (np. z tytułu ubezpieczenia, z tytułu czynu niedozwolonego), Kupujący niniejszym przenosi na Sprzedającego. Sprzedający upoważnia Kupującego do dochodzenia w imieniu własnym, lecz na rzecz Sprzedającego, przelanych należności, o których mowa powyżej. Sprzedający jest uprawniony do odwołania ww. upoważnienia w przypadku niewywiązywania się przez Kupującego z zobowiązania do uiszczenia całości Ceny.
 4. Kupujący jest zobowiązany do informowania w formie datowanego pisma osób trzecich o zastrzeżeniu własności Towaru zastrzeżonego na rzecz Sprzedającego. W przypadku wystąpienia wierzyciela Kupującego o wydanie mu Towaru zastrzeżonego, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedającego. W razie braku zapłaty Ceny w umówionym terminie Sprzedający ma prawo żądać niezwłocznego wydania Towaru zastrzeżonego. W razie odebrania Towaru zastrzeżonego od Kupującego, Sprzedający może domagać się stosownego wynagrodzenia za jego zużycie lub uszkodzenie. Odbiór Towaru zastrzeżonego przez Sprzedającego oznacza Odstąpienie od Umowy.

§ 9. Warunki płatności

 1. O ile Strony nie uzgodniły inaczej, Cena wraz z innymi kosztami związanymi z realizacją zamówienia jest płatna na rachunek bankowy podany na fakturze, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wystawienia faktury VAT. Faktura jest wystawiana w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia wydania Towaru. W przypadku zapłaty przez Kupującego Ceny wraz z innymi kosztami związanymi z realizacją zamówienia w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty wystawienia faktury VAT, Sprzedający udzieli Kupującemu rabatu w wysokości 2 % (dwóch procent) wartości należności.
 2. Sprzedający jest uprawniony do zaliczenia płatności Kupującego, w ramach danego długu, na rzecz którego płatność Kupującego ma być zaliczona w pierwszej kolejności na związane z zadłużeniem zaległe należności uboczne, a w następnej kolejności na zalegające świadczenie główne.
 3. Za dzień zapłaty przez Kupującego wynagrodzenia uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 4. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą Ceny lub innych należności związanych z realizacją zamówienia, Sprzedający jest upoważniony do naliczenia do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie do czasu spłaty całości zadłużenia.
 5. Jeżeli Kupujący utracił płynność finansową, Sprzedający ma prawo do żądania zapłaty całkowitego zadłużenia wraz z innymi kosztami związanymi z realizacją zamówienia bez względu na zastrzeżony termin płatności. W takim przypadku Sprzedający jest uprawiony także do żądania ustanowienia przez Kupującego odpowiedniego zabezpieczenia albo do wniesienia przedpłaty.
 6. Kupujący ma prawo potrącać wierzytelności przysługujące mu wobec Sprzedającego z jakiegokolwiek tytułu z wierzytelnościami przysługującymi Sprzedającemu wobec Kupującego z tytułu sprzedaży Towarów na rzecz Kupującego, o ile zaistnieje stan potrącalności, tj. jeżeli przedmiotem obu wierzytelności będą pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczonej tylko co do gatunku, gdy obie wierzytelności będą wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub innym organem państwowym. Przepisy art. 498 i nast. Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.

§ 10. Prawo właściwe, właściwość sądu

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWH mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Stosunki prawne wynikające z Umów zawieranych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym podlegają prawu polskiemu.
 3. Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.