Lista VDA

W przemyśle motoryzacyjnym stosuje się dużą ilość surowców i materiałów eksploatacyjnych i technologicznych. Ich wybór i prawidłowe zastosowanie wpływa na jakość, bezpieczeństwo i ekologiczność pojazdów i innych elementów konstrukcyjnych przez cały okres ich żywotności.

Na "liście VDA (VDA = Verband der deutschen Automobilindustrie - Związek Niemieckiego Przemysłu Motoryzacyjnego - dop. tłum.) ) wymagających deklaracji substancji i składników w elementach konstrukcyjnych i materiałach“ umieszczono substancje/klasy substancji, które w fazie użytkowania a także złomowania i usuwania stanowią według dzisiejszej wiedzy potencjalne zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego, przez co w miarę możliwości należy ich unikać.

Podczas przygotowania listy jej podstawę stanowiły:

  1. Ustawowe przepisy
  2. Przepisy dotyczące ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy służące profilaktyce i unikaniu możliwego ryzyka dla ludzi i środowiska naturalnego, którego przyczyną mogą być materiały produkcyjne, eksploatacyjne i technologiczne.
  3. Własna odpowiedzialność Związku Niemieckiego Przemysłu Motoryzacyjnego wobec ludzi i środowiska wyrażona mottem: „Wir handeln umweltbewusst“ (działamy ekologicznie – dop. tłumacza).

W liście tej uwzględniono przede wszystkim substancje, które mogą być źródłem szczególnego ryzyka. Należą tu:

  1. substancje rakotwórcze
  2. substancje zakłócające rozrodczość
  3. substancje powodujące zmiany genetyczne
  4. substancje powodujące uwrażliwienie
  5. substancje toksyczne i silnie toksyczne
  6. substancje niebezpieczne dla środowiska naturalnego

Zastosowanie listy VDA do węży NORRES: W materiałach syntetycznych, z jakich produkuje się węże NORRES zaliczone do grup artykułów 301, 330, 331, 332, 350, 351, 352, 355, 356, 357 (każdy z nich w wykonaniu standardowym ...-0000 a także w wersjach -1001, -1103 i 5100) a także w syntetycznych materiałach, z których wykonuje się cały program złączek do węży NORCONNECT, nie występują żadne substancje wymieniowe w liście VDA.

W szczególności wymienione w unijnym rozporządzeniu o złomowaniu zużytych pojazdów (dyrektywa UE 2000/53/WE) metale ciężkie jak ołów, kadm, chrom (VI) i rtęć nie znajdują zastosowania w wymienionych powyżej grupach produktów – ani w tworzywach sztucznych, ani w sprężystych drutach stalow.

VDA logo

Zastrzega się możliwość zmian technicznych.